نام کانال : تحقیقات پزشکی پوران خزایی
 شرح کانال : کانال تحقیقات پزشکی پوران خزایی در مورد، تحقیقات،یافته ها،اخبار و تازه های پزشکی متعارف و نا متعارف می گوید.
 آدرس کانال : poorankhazaei_tahghighat
 موضوع کانال : پزشکی
 تعداد کلیک : 244
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد