نام کانال : یافته های نو کهن
 شرح کانال : کانال یافته های نو کهن از آخرین دستاوردهای علمی از گذشته ها تا به امروز می گوید
 آدرس کانال : yaftehayenokohan
 موضوع کانال : پزشکی
 تعداد کلیک : 196
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد