نام کانال : بوی عطرخدا
 شرح کانال : خدایا ببخش مرابخاطرتمام گناهانم به خاطرتمام روزهایی که توبامن بودی ومن به وجودت پی نبردم خدایا نه آنقدرپاکم که کمکم کنی ونه آنقدربدم که رهایم کمی پس خدایا هیچ وقت رهایم نکن.
 آدرس کانال : boyeatrkhooda
 موضوع کانال : مذهبی
 تعداد کلیک : 438
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد