نام کانال : السید مهدی الغریفی
 شرح کانال : کانال سید مهدی غریفی(عربی). قنائ السید #مهدی الغریفی.
 آدرس کانال : m_alquraifi
 موضوع کانال : زبان خارجی
 تعداد کلیک : 128
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد