نام کانال : متن کوتاه جنوب
 شرح کانال : متن های کوتاه بندری و ترجمه به زبان فارسی متن های کوتاه برای استاتوس و عکس نوشته
 آدرس کانال : jounub
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 165
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام