نام کانال : مرکز پژوهش و فناوری آفاق
 شرح کانال : میدونی تو خونه و خیابون و محل کارت چقدر تحت تشعشع امواج هستی؟ میدونی اثر این امواج بر بدنت چیه؟ این کانال که توسط یکی از اساتید بنام رشته امواج الکترومغناطیس مدیریت میشه به تمام سوالاتم در مورد اثرا
 آدرس کانال : iust_afagh_research_center
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 239
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد