نام کانال : کیهان_فضا_زمان
 شرح کانال : درمورد کیهان، زمان و جهان های موازی وبررسی پارادوکس های معروف
 آدرس کانال : fazazaman1
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 73
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام