نام کانال : کیهان_فضا_زمان
 شرح کانال : درمورد کیهان، زمان و جهان های موازی وبررسی پارادوکس های معروف
 آدرس کانال : fazazaman1
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 127
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد