نام کانال : اساتید ولایی
 شرح کانال : خبر های مهم فوری از هشت استاد ولایی
 آدرس کانال : velayi
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 418
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد