نام کانال : اساتید ولایی
 شرح کانال : خبر های مهم فوری از هشت استاد ولایی
 آدرس کانال : velayi
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 364
جستجو در کانالهای تلگرام

Telegram Channel List

تبلیغ و تلگرام پاک گرام