نام کانال : قربانی علم تحقق هر خواسته
 شرح کانال : باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود... قربانی در تاریخ گاه دچار کژفهمی هایی شده و شاید اولین معنایی که با شنیدنش به ذهن می رسد، ذبح یک حیوان باشد، حال آن که معنای راستینش با آن چه در میان عموم
 آدرس کانال : ghorbanivakhaste
 موضوع کانال : آموزشی
 تعداد کلیک : 181
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد