نام کانال : آبد
 شرح کانال : آبد، تحلیل موضوعات روز به زبان ساده.
 آدرس کانال : abedtech
 موضوع کانال : علمی
 تعداد کلیک : 184
جستجو در کانالهای تلگرام فروشگاه اینترنتی بشری کالا یزد تخفیف یزد